Shomen uchi jiu waza, 2009

Hiriki no yosei 2. Common mistakes, video 1

Niban renzoku dosa for home conditions

Hiriki no yosei 1. Common mistakes, video 2

Interview with Jacques Payet Sensei

Kihon dosa renzoku with jo

Tai no henko 2, common mistakes. Video 2

Hiriki no yosei 1, common mistakes. Video 1

Tai no henko 2. Common mistakes. Video 1

Zenpo kaiten ukemi exercise