Archive for 10. 2018

2018 Demo Yoshinkan ryu Ando sensei