Archive for 04. 2017

Katate mochi sokumen iriminage 1

Shite – Ando Tsuneo Shihan
Uke – Semyon Kononov
Kamchatka Peninsula


Ushiro riote mochi sankajo osae 2. Ando Tsuneo Shihan


Shomen uchi shomen iriminage from Ando Tsuneo Shihan


Jacques Payet Sensei teaching. Novosibirsk, 2017


Katate mochi shihonage from little students


Nikajo details from Ando Tsuneo Sensei


Jacques Payet Sensei in Novosibirsk, 2017