Media

Shioda Gozo Kancho Sensei, Enbukai, 1990


Aikido Yoshinkan Jiu waza


Shioda Gozo. Yoshinkan Aikido


THIRD DVD YOSHINKAN AIKIDO TECHNIQUES GUIDE


SECOND DVD YOSHINKAN AIKIDO TECHNIQUES GUIDE


FIRST DVD YOSHINKAN AIKIDO TECHNIQUES GUIDE


V Siberian Yoshinkan Aikido Festival, Vitaliy Podobaev enbu


Hiriki no yosei 2. Common mistakes, video 3.


Hiriki no yosei 2. Common mistakes, video 2.


Shomen uchi jiu waza, 2009