Gozo Shioda Sensei

Shioda Gozo Kancho Sensei, Enbukai, 1990


Shioda Gozo. Yoshinkan Aikido


Gozo Shioda Sensei


Gozo Shioda Aikido


Gozo Shioda Kancho Sensei 塩田 剛三 館長先生 Aiki No Tenchi


Gozo Shioda Kancho Sensei Techniques 塩田 剛三 館長先生


Gozo Shioda Kancho Sensei 塩田 剛三 館長先生

Aikido Yoshinkan Enbutaikai
Tokyo, Japan
1990.09.15


Gozo Shioda Yoshinkan Aikido


Gozo Shioda Kancho Sensei Techniques


Gozo Shioda Aikido. R. Kennedy’s visit to Yoshinkan Dojo