Archive for 07. 2015

Hidden Aikido details. Ando Tsuneo Shihan (8 dan Yoshinkan Aikido)


The art of Yoshinkan Aikido


Mugenjuku Aikido 2015 Shiramine Enbu