Archive for 12. 2017

Hijiate kokyunage


Ando Tsuneo Shihan seminar in Novosibirsk, Feb 2018