Archive for 04. 2009

Terada Kiyoyuki Hanshi (10 Dan)

Get the Flash Player to see this content.


Chino Susumu Shihan Enbu (7 Dan of Yoshinkan)

Get the Flash Player to see this content.


Sonoda Takehiko Shihan enbu (8 Dan of Yoshinkan)

Get the Flash Player to see this content.


Ando Tsuneo Syuseki Shihan Enbu (Head of Aikido Yoshinkan Ryu, 8 Dan)

Get the Flash Player to see this content.


Demonstration of Gozo Shioda Sensei

Get the Flash Player to see this content.