Archive for 07. 2011

Shosetsu Kan enbu 25.06.2011

Get the Flash Player to see this content.

Tanto dori and goshin jiutsu. Shite – V.Kuzmin (Shodan), uke – Y.Lebedev (Shodan)


Shosetsu Kan enbu 25.06.2011

Get the Flash Player to see this content.

Kihon dosa rendzoku. V. Kuzmin (Shodan) and Y.Lebedev (Shodan)


Shosetsu Kan enbu 25.06.2011

Get the Flash Player to see this content.

Enbu of one of our little Aikidokas – Alex Kuzmin (6 kyu)


Shosetsu Kan enbu 25.06.2011

Get the Flash Player to see this content.

“Aikido without limits” group enbu.