Archive for 03. 2016

Personal impressions from Ando Tsuneo Shihan seminar


2016 Kagami Biraki – Jacques Payet Shihan


Yoshinkan Aikido Ryu, Ando Tsuneo Sensei Irimi Nage, Novosibirsk 2016