Archive for 04. 2020

Aikido Yoshinkan hiyaku ukemi waza

Koltsovo, Novosibirsk region


Aikido Yoshinkan Compulsory Techniques for 2020