Masters of Aikido Yoshinkan

Interview with Aikido Legend – Shihan Tsutomu Chida (千田 務)


Balance principles of Jacques Payet Sensei

mar-apr 2015, Kamchatka


Aikido: Tenchi-nage by Empty Mind Films

Chino Susumu Sensei.


第27回浦安市合気道演武大会 安藤先生 27th Urayasu Demo Ando Sensei


Katate mochi sokumen iriminage 1

Shite – Ando Tsuneo Shihan
Uke – Semyon Kononov
Kamchatka Peninsula


Ushiro riote mochi sankajo osae 2. Ando Tsuneo Shihan


Shomen uchi shomen iriminage from Ando Tsuneo Shihan


Nikajo details from Ando Tsuneo Sensei


天心会26 with Jacques Payet


Shioda Yasuhisa Sensei in Moscow, 2007