Ando Tsuneo Sensei. Yokomen uchi sankajo osae 1


Personal impressions from Ando Tsuneo Shihan seminar


Yoshinkan Aikido Ryu, Ando Tsuneo Sensei Irimi Nage, Novosibirsk 2016


Ando Tsuneo Shihan about Novosibirsk seminar in February, 2016