Archive for 05. 2020

Niban renzoku dosa for home conditions


Hiriki no yosei 1. Common mistakes, video 2


Interview with Jacques Payet Sensei


Kihon dosa renzoku with jo


Tai no henko 2, common mistakes. Video 2


Hiriki no yosei 1, common mistakes. Video 1


Tai no henko 2. Common mistakes. Video 1


Zenpo kaiten ukemi exercise


Kihon dosa renzoku