Archive for 03.08.2015

Kihon Dosa Renzoku. Tanto. Yoshinkan Aikido